OBCHODNÍ PODMÍNKY PORTÁLU www.wayoki.cz

Čl. I

Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky upravují podmínky, závazky a vztahy plynoucí a vznikající v souvislosti a na základě s užíváním a existencí a činností portálu www.wayoki.cz včetně činnosti Uživatelů a správce a majitele a provozovatele portálu  www.wayoki.cz (prozovatele).

1.2 Tyto podmínky jsou jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravují podmínky, závazky a vztahy plynoucí a vznikající v souvislosti a na základě s užíváním a existencí a činností portálu www.wayoki.cz včetně činnosti Uživatelů a správce a majitele a provozovatele portálu  www.wayoki.cz (Provozovatele).

Tyto Obchodní podmínky jsou závazné pro Provozovatele i pro všechny Uživatele i pro všechny Prodávající i pro všechny Kupující. Tyto Obchodní podmínky zavazují všechny Uživatele i všechny Prodávající i všechny Kupující okamžikem vstupu na portál www.wayoki.cz prostřednictvím jakéhokoliv zařízení, jakož i okamžikem registrace na portál www.wayoki.cz a stávají se uvedenými okamžiky závaznými a sjednanými smluvními podmínkami mezi :

 1. Provozovatelem a všemi Uživateli.
 2. Provozovatelem a všemi Prodávajícími.
 3. Provozovatelem a všemi Kupujícími.

Tyto Obchodní podmínky lze změnit za podmínek v těchto Obchodních podmínkách stanovených, s tím že změněné znění Obchodních podmínek má tytéž účinky jako původní Obchodní podmínky.

Správcem, majitelem a provozovatelem portálu www.wayoki.cz je : _____________________.

Vymezení pojmů

1.3. Vymezení pojmů pro účely celých Obchodních podmínek :

 1. Provozovatel – tím se rozumí správce nebo majitel nebo provozovatel portálu www.wayoki.cz, tj. _____________________.
 2. Uživatel – tím se rozumí jakákoliv osoba, odlišná od Provozovatele, jež užívá portál www.wayoki.cz zejména nahlížením na portál nebo Prodávající nebo Kupující.
 3. Prodávající – tím se rozumí jakákoliv osoba, jež nabízí prostřednictvím portálu www.wayoki.cz věci (zboží) k prodeji.
 4. Věci (zboží) – tím se rozumí věci, jež nabízí prostřednictvím portálu www.wayoki.cz Prodávající k prodeji.
 5. Kupující – tím se rozumí jakákoliv osoba, jež nakupuje prostřednictvím portálu www.wayoki.cz věci (zboží) k prodeji, nabízené prostřednictvím portálu www.wayoki.cz Prodávajícím nebo jež činí nabídku ke koupi Prodávajícímu či nabídku ceny Prodávajícímu.
 6. Obchodní podmínky – tím se rozumí tyto obchodní podmínky, neplyne-li z kontextu těchto obchodních podmínek jinak.
 7. Smlouvání – tím se rozumí, že Kupující mohou činit u nabídky Prodávajícího dle článku IV. Obchodních podmínek ve době, určené Prodávajícím, nabídky ceny, nižší, než uvedené v nabídce Prodávajícího dle článku IV. Obchodních podmínek a Prodávající je oprávněn jím vybranou nabídku ceny, nižší, než uvedené v nabídce Prodávajícího dle článku IV. Obchodních podmínek akceptovat, kdy se nemusí jednat o nejnižší nabídku ceny, nižší, než uvedené v nabídce Prodávajícího dle článku IV. Obchodních podmínek s tím, že vyjma Prodávajícímu nejsou nabídky ceny, nižší, než uvedené v nabídce Prodávajícího dle článku IV. Obchodních podmínek, učiněné Kupujícími, nikomu zobrazeny na portále www.wayoki.cz.
 8. Závadné Věci (zboží) – tím se rozumí zejména tyto Věci (zboží) :

 

1.4 Obchodní podmínky jsou přístupné na www.wayoki.cz/podmínky

 

Čl. II

Vymezení portálu www.wayoki.cz a principy jeho fungování

 

2.1 Portál www.wayoki.cz umožňuje Prodávajícím nabídnout Prodávajícím samotným prostřednictvím portálu www.wayoki.cz Věci (zboží) k prodeji neuzavřenému počtu třetích osob konkrétní třetí osobě, jež nahlédnou na portál www.wayoki.cz a Provozovateli vzniká za podmínek v těchto Obchodních podmínkách stanovených nárok na provizi a na další plnění.

Provozovatel však sám svým jménem ani jménem třetí osoby ani prostřednictvím žádné třetí osoby nijak právně ani fakticky nenabízí k prodeji ani neprodává 

 1. jakékoliv věci, nabízené prostřednictvím portálu www.wayoki.cz věci k prodeji neuzavřenému počtu třetích osob ani
 2. jiné věci.

 

Provozovatel toliko umožňuje Prodávajícím nabídnout Prodávajícím samotným prostřednictvím portálu www.wayoki.cz Věci (zboží) k prodeji neuzavřenému počtu třetích osob nebo konkrétní třetí osobě.

Závazkové vztahy k dodání (prodeji) Věci (zboží) jsou sjednávány na základě vlastní volby a dle návrhu a akceptace Prodávajícího a Kupujícího bez jakéhokoliv vlivu, ingerence nebo zásahu Provozovatele, Provozovatel zejména nijak neodpovídá za vady Věcí (zboží), nedodání Věcí (zboží) Prodávajícím Kupujícímu ani za plnění či nesplnění jakýchkoliv nároků, práv, pohledávek či povinností mezi Prodávajícím a Kupujícím. 

Uživatelům ani Prodávajícím ani Kupujícím nevznikají z titulu porušení povinností Uživateli, Prodávajícími nebo Kupujícími, plynoucími z těchto Obchodních podmínek ani z jiných právních či protiprávních důvodů žádné nároky ani nároky na náhradu škody, újmy ani obdobné nároky.

 

2.2 Provozovatel nijak neodpovídá za druh ani charakter ani množství Věcí (zboží) nabízeného prostřednictvím portálu www.wayoki.cz k prodeji neuzavřenému počtu třetích osob konkrétní třetí osobě. Provozovatel nijak neodpovídá za obsah nabídek Prodávajícího dle bodu 4.1. Obchodních podmínek ani za jakékoliv protiprávní jednání Uživatelů. Provozovatel nijak neodpovídá za obsah komentářů, vložených Uživateli na portál www.wayoki.cz

2.3 Provozovatel nijak neodpovídá za splnění závazků Prodávajícího a Kupujícího a neposuzuje a nebude posuzovat vztahy a závazky mezi Prodávajícím a Kupujícím ani nerozhoduje a nebude rozhodovat spory mezi nimi. Provozovatel nijak neodpovídá za dopravu ani za zajištění dopravy ani za zajištění předání a převzetí nebo odběr Věcí (zboží) nabízeného prostřednictvím portálu www.wayoki.cz k prodeji neuzavřenému počtu třetích osob konkrétní třetí osobě.

2.4 Provozovatel je oprávněn, nikoliv povinen 

 1. zrušit registraci na jakoukoliv dobu či neprovést registraci po jakoukoliv dobu na portál www.wayoki.cz jakékoliv osobě nebo osobám, jež nesplní byť i jen jedenkrát jakékoliv nároky, práva, pohledávky či povinnosti sjednané mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to bez ohledu na to, jakým způsobem se o této skutečnosti Provozovatel dozví a bez ohledu na to, zda je o této skutečnosti rozhodnuto či rozhodováno či probíhá mediace jakoukoliv třetí osobou nebo třetími osobami (zejména soud, rozhodce);
 2. zrušit registraci na jakoukoliv dobu či neprovést registraci po jakoukoliv dobu na portál www.wayoki.cz jakékoliv osobě nebo osobám, jež prostřednictvím portálu www.wayoki.cz nabízí nebo se pokusí nabídnout Závadné věci (zboží);
 3. znemožnit na jakoukoliv dobu přístup prostřednictvím portálu www.wayoki.cz k nabídce Zboží (služeb), zejména v případě, že se jedná o nabídku Závadného zboží, a to tak, že takovou nabídku zejména znepřístupní na portálu www.wayoki.cz nebo takovou nabídku smaže z  portálu www.wayoki.cz;
 4. zrušit registraci na jakoukoliv dobu či neprovést registraci po jakoukoliv dobu na portál www.wayoki.cz jakékoliv osobě nebo osobám, jež poruší nebo se pokusí porušit Obchodní podmínky;
 5. zrušit registraci na jakoukoliv dobu či neprovést registraci po jakoukoliv dobu na portál www.wayoki.cz jakékoliv osobě nebo osobám;
 6. zrušit registraci na jakoukoliv dobu či neprovést registraci po jakoukoliv dobu na portál www.wayoki.cz jakékoliv osobě nebo osobám, jež se pokusí narušit nebo naruší jakkoliv integritu a funkčnost portálu www.wayoki.cz s tím, že narušením integrity a funkčnosti se rozumí zejména změna zdrojového kódu, hacking, přivlastnění si, krádež nebo změna hesla jiného Uživatele, narušování systému portálu www.wayoki.cz softwarem, skripty nebo obdobnými mechanismy nebo zatěžování a blokování serverů a další infrastruktury portálu www.wayoki.cz.   

 

2.5 Se stížnostmi na provoz portálu www.wayoki.cz je možno se obracet na Provozovatele prostřednictvím formuláře na adrese www.wayoki.cz/napiste nam nebo na příslušný orgán dohledu – Česká obchodní inspekce. Orgánem dohledu nad ochranou osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

2.6 Pakliže jakýkoliv Uživatel pojme důvodné podezření ohledně nabízení Závadného zboží prostřednictvím portálu www.wayoki.cz nebo ohledně jiného porušení Obchodních podmínek nebo ohledně jiného protiprávního jednání, souvisejícího s portálem www.wayoki.cz, může tuto skutečnost Provozovateli sdělit prostřednictvím formuláře na adrese www.wayoki.cz/napiste nam

2.7 Všichni Uživatelé i Prodávající i Kupující jsou povinni zdržet se jakéhokoliv narušování nebo ohrožování dobré pověsti nebo dobrého jména Provozovatele nebo portálu www.wayoki.cz.   

 

Čl. III

 

Uživatelé portálu www.wayoki.cz

 

3.1 Registrace na portálu www.wayoki.cz umožňuje 

 1. Prodávajícím nabídnout Prodávajícím samotným prostřednictvím portálu www.wayoki.cz Věci (zboží) k prodeji neuzavřenému počtu třetích osob konkrétní třetí osobě, jež nahlédnou na portál www.wayoki.cz a
 2. Kupujícím akceptovat nabídku Prodávajících k prodeji Věci (zboží) prostřednictvím portálu www.wayoki.cz.

3.2 Registraci na portálu www.wayoki.cz mohou provést a je umožněna pouze pro fyzické osoby plně svéprávné, způsobilé k právním úkonům, starší 18-ti let, IČO nebo právnické osoby. 

3.3 Na registraci na portálu www.wayoki.cz není právní nárok a Provozovatel je oprávněn neprovést registraci po jakoukoliv dobu na portál www.wayoki.cz jakékoliv osobě. Provozovatel je oprávněn kdykoliv zrušit registraci na jakoukoliv dobu na portálu www.wayoki.cz.

 

Čl. IV

 

Nabídky k prodeji Věcí (zboží) na portálu www.wayoki.cz

 

4.1 Umístění nabídky Prodávajícího k prodeji Věci (zboží) prostřednictvím portálu www.wayoki.cz lze provést po přihlášení registrovaného Uživatele : 

 1. umístěním 1 individuální nabídky, a to i opakovaně postupně pro více Věcí (zboží) prostřednictvím webového formuláře, přístupného na portálu www.wayoki.cz po přihlášení registrovaného Uživatele nebo
 2. umístěním nabídek pomocí synchronizace „XML feedu“, jež jsou umístěny jako nabídky na e-shopu Prodávajícího, včetně vnitřních položek takového e-shopu, prostřednictvím webového formuláře, přístupného na portálu www.wayoki.cz po přihlášení registrovaného Uživatele.

Nabídky Prodávajícího dle bodu 4.1. Obchodních podmínek jsou však zobrazeny (zveřejněny) na portálu www.wayoki.cz pouze po dobu a od okamžiku, kdy Prodávající má na svém kreditním účtu dle čl. VII Obchodních podmínek kredit nejméně ve výši

 

 1. _______ kreditů, činí-li souhrn cen veškerých Věcí (zboží) nabídek Prodávajícího dle bodu 4.1. Obchodních podmínek nejvýše částku ve výši ______,-Kč
 2. _______ % z nejvyšší ceny Věci (zboží) v nabídce Prodávajícího dle bodu 4.1. Obchodních podmínek v Kč, a je-li takových nabídek Prodávajícího dle bodu 4.1. Obchodních podmínek více se shodnou cenou, započítává se vždy pouze jedna z takových nabídek Prodávajícího dle bodu 4.1. Obchodních podmínek, činí-li souhrn cen veškerých Věcí (zboží) nabídek Prodávajícího dle bodu 4.1. Obchodních podmínek nejvýše částku nejméně ve výši ______,-Kč,

kdy u Nabídek Prodávajícího dle bodu 4.1. Obchodních podmínek, kde je uveden text „TAK POJĎTE SMLOUVAT“ je vždy pro stanovení nejnižšího počtu kreditů podle tohoto bodu rozhodná pouze Prodávajícím uvedená cena Věcí (zboží), nikoli nejnižší nabídka ceny, jež mohou Kupující činit dle bodu 4.3. Obchodních podmínek.

Prodávající je povinen neumisťovat do nabídky nebo nabídek Prodávajícího následující Věci (zboží), které nesmí být předmětem nabídky ani nabídek Prodávajícího :

 1. software
 2. nemovitosti
 3. automobily jakékoholiv typu a specifikace
 4. originály uměleckých děl.

 

4.2 Do nabídky Prodávajícího dle bodu 4.1. Obchodních podmínek je Prodávající povinen

 1. uvést cenu nabízené Věci (zboží) v Kč včetně daně z přidané hodnoty v zákonné sazbě
 2. uvést, zda nabízené Věci (zboží) jsou dostupné ihned nebo v jaké době dostupnosti
 3. uvést, zda nabízené Věci (zboží) jsou nové nebo použité, v případě uvedení, že Věci (zboží) jsou použité se v takovém případě se zobrazí v nabídce text „BAZAROVÉ ZBOŽÍ.“ Umožní-li portál www.wayoki.cz uvedení v nabídce textu „BAZAROVÉ ZBOŽÍ.“
 4. uvést, zda nabízené Věci (zboží) jsou nebo mohou být předmětem cla nebo jakékoliv daně nebo přirážky.

Do nabídky Prodávajícího dle bodu 4.1. Obchodních podmínek je Prodávající oprávněn

 1. umístit až __ fotografie skutečně nabízené Věci (zboží) ve formátu *.jpeg ve velikosti 1 fotografie max __ kB/MB
 2. nejvýše ve __ znacích uvést název Věci (zboží)
 3. nejvýše ve __ slovech v českém jazyce popsat vzhled, složení, velikost, hmotnost, možné užití nebo charakter nabízené Věci (zboží)
 4. uvést, zda poskytuje nebo poskytne na nabízené Věci (zboží) záruku za jakost a na jak dlouhou dobu
 5. uvést, zda akceptuje u ceny nabízené Věci (zboží) Smlouvání a po jak dlouhou dobu mohou Kupující činit nabídky ceny, v takovém případě se zobrazí v nabídce text „TAK POJĎTE SMLOUVAT“, kdy tuto akceptaci Smlouvání je oprávněn Prodávající zrušit (odvolat) do okamžiku, než první Kupující navrhne cenu Prodávajícímu, bude-li tato volba v portálu www.wayoki.cz zobrazena při zadání nabídky
 6. uvést, zda akceptuje možnost jednorázovým stiskem tlačítka tlačítko „KOUPIT OD PRODÁVAJÍCÍHO“ dle čl. V. Obchodních podmínek uzavření kupní smlouvy ke koupi více kusů Věcí (zboží) v nabídce Kupujícím a jakém počtu, v takovém případě se zobrazí v nabídce volba „POČET KUSŮ“ Věcí (zboží) v počtu, určeném Prodávajícím
 7. uvést Prodávajícím preferované možnosti úhrady ceny nabízené Věci (zboží)
 8. uvést Prodávajícím preferované možnosti dopravy a dodání nabízené Věci (zboží)
 9. uvést případné vady nebo poškození nabízené Věci (zboží).

Do nabídky Prodávajícího dle bodu 4.1. Obchodních podmínek ani jinak na portálu www.wayoki.cz není Prodávající oprávněn 

 1. uvádět jakékoliv kontakty nebo www odkazy na e-shopy a ani na žádné jiné třetí osoby, jejichž prostřednictvím lze nakoupit nabízené Věci (zboží), ani reference na takové e-shopy ani kontaktní údaje na svou osobu ani na žádné jiné třetí osoby
 2. umisťovat jakékoliv elementy HTML, JavaScriptu, Javy a dalších programovacích jazyků, jež by mohly být užity pro

V případě, že předmětem Nabídky Prodávajícího dle bodu 4.1. Obchodních podmínek je Věc (zboží), na něž se vztahuje právo duševního vlastnictví, odpovídá za splnění podmínek a nesplnění podmínek duševního vlastnictví výlučně Prodávající a Kupující v případě uzavření kupní smlouvy, nikoli a nikdy Provozovatel. Provozovatel je oprávněn v případě, že předmětem Nabídky Prodávajícího dle bodu 4.1. Obchodních podmínek je Věc (zboží), na něž se vztahuje právo duševního vlastnictví, si vyžádat od Prodávajícího a v případě uzavření kupní smlouvy také od Kupujícího v originále doklady, prokazující splnění podmínek duševního vlastnictví.

Nabídku Prodávajícího dle bodu 4.1. Obchodních podmínek, týkající se téhož zboží je povinen Prodávající na portál www.wayoki.cz uvést nejvýše 5 krát.

Provozovatel je oprávněn na portálu www.wayoki.cz seskupovat nabídky různých Prodávajících dle bodu 4.1. Obchodních podmínek do větších souborů – kategorií zejména dle druhu Věcí (zboží) a kategorie Věcí (zboží) a ceny Věcí (zboží) nebo zejména zařadit na portálu www.wayoki.cz vyhledávací funkci pro vyhledávání nabídek různých Prodávajících dle druhu Věcí (zboží) a kategorie Věcí (zboží) a ceny Věcí (zboží). Prodávající je oprávněn nabídky Prodávajícího dle bodu 4.1. Obchodních podmínek umístit do různých souborů – kategorií zejména dle druhu Věcí (zboží) a kategorie Věcí (zboží) a ceny Věcí (zboží) tak, aby zařazení nebylo zavádějící a odpovídalo skutečnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn tuto volbu kdykoliv změnit. 

Prodávající je oprávněn po dobu trvání nabídky Prodávajícího dle bodu 4.1. Obchodních podmínek obsah této nabídky změnit, není však oprávněn měnit obsah nabídky podstatně nebo opakovaně, tj. nejméně 2 krát.

Prodávající je oprávněn po dobu trvání nabídky Prodávajícího dle bodu 4.1. Obchodních podmínek tuto nabídku bez dalšího zcela zrušit s tím, že v případě, že bude nabídka zrušena v době, kdy mohou Kupující činit nabídky ceny dle textu „TAK POJĎTE SMLOUVAT“, nejsou nabídkou ceny vázáni ani Kupující ani Prodávající a nejsou Kupující ani Prodávající povinni sjednat kupní smlouvu k dodání takové Věci (zboží). 

Prodávající je povinen v rámci umístění fotografií dle písmene a) a v rámci popisu zboží dle písmen b) a c) nebo v rámci popisu záruky na jakost dle písmene d) neužívat fotografií nebo popisu 

 

4.3 Do nabídky Prodávajícího dle bodu 4.1. Obchodních podmínek je Prodávající oprávněn

 1. uvést, zda akceptuje u ceny nabízeného Věci (zboží) Smlouvání, jinak se text „TAK POJĎTE SMLOUVAT“ v nabídce neobjeví;
 2. v případě, že akceptuje u ceny nabízeného Věci (zboží) Smlouvání, uvést, po jak dlouhou dobu mohou Kupující činit nabídky ceny.
 3. v případě, že akceptuje u ceny nabízeného Věci (zboží) Smlouvání, uvést, jakou nejnižší nabídku ceny mohou Kupující činit s tím, že vyjma Prodávajícímu nejnižší nabídka ceny, jež mohou Kupující činit, není nikomu zobrazena na portále www.wayoki.cz.

 

4.4 Prodávající je povinen v nabídce Prodávajícího dle bodu 4.1. Obchodních podmínek uvádět pouze Věci (zboží), jehož dodání Kupujícímu je schopen zajistit ve lhůtě a za podmínek, sjednaných s Kupujícím.

4.5 Provozovatel nijak neodpovídá za nabídky Prodávajícího dle bodu 4.1. Obchodních podmínek.

Čl. V

Uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím a postup dodání Věcí (zboží) podle kupní smlouvy Prodávajícím Kupujícímu

 

5.1 V případě, že Kupující zmáčkne u nabídky Prodávajícího dle článku IV. Obchodních podmínek tlačítko „KOUPIT OD PRODÁVAJÍCÍHO“, dochází okamžikem zmáčknutí tohoto tlačítka mezi Prodávajícím a Kupujícím podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, Občanský zákoník, Sbírky zákonů České republiky k uzavření kupní smlouvy k dodání (prodeji) Věcí (zboží) Prodávajícím Kupujícímu v ceně uvedené u nabídky Prodávajícího dle článku IV. Obchodních podmínek, kdy případná změny ceny je možná pouze na základě dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím a v množství zvoleném Kupujícím, je-li v nabídce Prodávajícího volba „POČET KUSŮ.“ V případě, že bude zrušena registrace Prodávajícího nebo Kupujícího nebo bude znemožněn přístup prostřednictvím portálu www.wayoki.cz k nabídce Prodávajícího dle článku IV. Obchodních podmínek po zmáčknutí tlačítka „KOUPIT OD PRODÁVAJÍCÍHO“ Kupujícím, nejsou Kupující ani Prodávající povinni sjednat kupní smlouvu k dodání takové Věci (zboží) a Provozovatel není povinen poskytnout kontaktní a identifikační údaje dle bodu 5.5. Obchodních podmínek.  

5.2 V případě, že u nabídky Prodávajícího dle článku IV. Obchodních podmínek akceptuje Prodávající u ceny nabízené Věci (zboží) – v nabídce je zobrazen text „TAK POJĎTE SMLOUVAT“ – jsou oprávněni Kupující prostřednictvím vyplňovacího pole „NABÍDKA CENY SMLOUVÁNÍ“ oprávněn činit nabídku ceny nižší, než uvedenou v nabídce Prodávajícího dle článku IV. Obchodních podmínek, a současně požadované množství Věcí (zboží), je-li v nabídce Prodávajícího volba „POČET KUSŮ“, a to vše v době, kdy mohou Kupující činit takové nabídky ceny dle textu „TAK POJĎTE SMLOUVAT“ V případě, že bude zrušena registrace Prodávajícího nebo Kupujícího nebo bude znemožněn přístup prostřednictvím portálu www.ofereco.cz k nabídce Prodávajícího dle článku IV. Obchodních podmínek v době, kdy mohou Kupující činit nabídky ceny dle textu „TAK POJĎTE SMLOUVAT“, nejsou nabídkou ceny vázáni ani Kupující ani Prodávající a nejsou Kupující ani Prodávající povinni sjednat kupní smlouvu k dodání takové Věci (zboží) a Provozovatel není povinen poskytnout kontaktní a identifikační údaje dle bodu 5.5. Obchodních podmínek. V případě, že bude změněn obsah nabídky Prodávajícího dle článku IV. Obchodních podmínek v době, kdy mohou Kupující činit nabídky ceny dle textu „TAK POJĎTE SMLOUVAT“, Kupující je oprávněn do 2 dnů ode dne změny obsahu nabídky svou učiněnou nabídku ceny po přihlášení registrovaného Uživatele vzít zpět a takovou nabídkou ceny nejsou vázáni ani Kupující ani Prodávající a nejsou Kupující ani Prodávající povinni sjednat kupní smlouvu k dodání takové Věci (zboží) a Provozovatel není povinen poskytnout kontaktní a identifikační údaje dle bodu 5.5. Obchodních podmínek.

 

V případě, že u nabídky Prodávajícího dle článku IV. Obchodních podmínek akceptuje Prodávající u ceny nabízené Věci (zboží) Smlouvání a v době, kdy mohou Kupující činit nabídky ceny (v nabídce je zobrazen text „TAK POJĎTE SMLOUVAT“) budou takové nabídky ceny Kupujícím nebo Kupujícími učiněny, a kdy tuto akceptaci Smlouvání Prodávající nezruší (neodvolá) do okamžiku, než první Kupující navrhne cenu Prodávajícímu,

 

je povinen Prodávající nejpozději do 2 dnů ode dne skončení doby, ve které mohou Kupující činit nabídky ceny zmáčknutím tlačítka „AKCEPTOVAT“, jež se zobrazí u takové nabídky výlučně Prodávajícímu po přihlášení registrovaného Uživatele, zvolit 1 nabídku cenu konkrétního Kupujícího, kdy se nemusí jednat o nejnižší nabídku ceny, nižší, než uvedené v nabídce Prodávajícího dle článku IV. Obchodních podmínek s tím, že v případě, že Prodávající zmáčkne v takové nabídce Prodávajícího tlačítko „AKCEPTOVAT“, dochází okamžikem zmáčknutí tohoto tlačítka mezi Prodávajícím a Kupujícím podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, Občanský zákoník, Sbírky zákonů České republiky k uzavření kupní smlouvy k dodání (prodeji) Věcí (zboží) Prodávajícím Kupujícímu v ceně uvedené u akceptované nabídky Kupujícího a v množství zvoleném Kupujícím, je-li v nabídce Prodávajícího volba „POČET KUSŮ.“ a ve vztahu k ostatním Kupujícím bude skutečnost, že jejich nabídka ceny nebyla Prodávajícím zvolena, sdělena prostřednictvím portálu www.wayoki.cz.

 

Prodávající je povinen jakkoliv neměnit a nezasahovat do nabídky ceny Kupujících podle tohoto bodu.

 

5.3 Provozovatel neodpovídá za případné zneužití registračních údajů Prodávajícího ani Kupujícího, kdy zmáčknutí tlačítka „KOUPIT OD PRODÁVAJÍCÍHO“ dle bodu 5.1. Obchodních podmínek nebo tlačítka „AKCEPTOVAT“ dle bodu 5.2. Obchodních podmínek identifikované konkrétní registrací se považují vždy a bez dalšího za učiněné oprávněným uživatelem registrace.

5.4 V případě, že po uzavření kupní smlouvy dle předchozích bodů 5.1. a 5.2. Obchodních podmínek, dojde prokazatelně ke zničení, ztrátě, krádeži nebo k jinému znehodnocení Věci (zboží), jež je předmětem kupní smlouvy, není Prodávající povinen takovou Věc (zboží) dodat (prodat) Kupujícímu, ledaže by došlo mezi Prodávajícím a Kupujícím k jiné dohodě.  

5.5 Po uzavření kupní smlouvy poskytne Provozovatel Prodávajícímu navzájem kontaktní a identifikační údaje Kupujícího prostřednictvím portálu www.wayoki.cz za účelem kontaktování mezi Prodávajícím a Kupujícím k sjednání dodání Věci (zboží) podle kupní smlouvy s tím, že v případě, že Prodávající nebo Kupující nebudou ve lhůtě 10-ti dnů ode poskytnutí kontaktních údajů kontaktní nebo Prodávající nebo Kupující si neposkytnou ve lhůtě 10-ti dnů ode poskytnutí kontaktních údajů součinnost k dodání Věci (zboží), je každý z nich oprávněn od kupní smlouvy odstoupit odstoupením, doručeným druhé smluvní straně.

Provozovatel doporučuje Kupujícím a Prodávajícím, aby byla kupní smlouva, uzavřená postupem dle bodů 5.1. a 5.2. Obchodních podmínek, uzavřena z důvodu právní jistoty a jako deklarace proběhlé transakce mezi nimi ještě písemně před dodáním Věci (zboží) a uhrazením ceny a aby tato smlouva obsahovala všechny zákonné náležitosti včetně určitého ujednání o ceně a o dodání (převzetí nebo dopravě) s tím, že právní úprava kupní smlouvy je obsažena v § 2079 a násl. zákona č. 89/2012, Občanský zákoník, Sbírky zákonů České republiky, kdy je nutno také přihlížet k zvláštním ustanovením právního řádu o ochraně spotřebitele a o spotřebitelských smlouvách a o prodeji zboží v obchodě, vyvstane-li tato povinnost v případě, že Prodávající není spotřebitelem ani tzv. slabší stranou a o podmínkách prodeje distančním způsobem (tzv. na dálku).

5.5 V případě zániku portálu www.wayoki.cz nebo ukončení činnosti portálu www.wayoki.cz nebo v případě zahájení likvidace Provozovatele nebo v případě zjištění úpadku Provozovatele platí, že

 

Čl. VI

 

Provize a poplatky na portálu www.wayoki.cz

 

6.1 V případě, že   

 1. Kupující zmáčkne u nabídky Prodávajícího dle článku IV. Obchodních podmínek tlačítko „KOUPIT OD PRODÁVAJÍCÍHO“ dle bodu 5.1. Obchodních podmínek, nebo
 2. v případě, že u nabídky Prodávajícího dle článku IV. Obchodních podmínek akceptuje Prodávající u ceny nabízené Věci (zboží) Smlouvání Prodávající zmáčkne tlačítko „AKCEPTOVAT“ dle bodu 5.2. Obchodních podmínek, jež se zobrazí u takové nabídky výlučně Prodávajícímu po přihlášení registrovaného Uživatele, a zvolí 1 nabídku cenu konkrétního kupujícího, kdy se nemusí jednat o nejnižší nabídku ceny, nižší, než uvedené v nabídce Prodávajícího dle článku IV. Obchodních podmínek,

vzniká Provozovateli v okamžiku zmáčknutí tlačítka dle písmene a) nebo b) tohoto bodu nárok na provizi v kreditech ve výši ___ % z ceny Věci (zboží), přepočtené na kredity v poměru, uvedeném v bodě 7.1. Obchodních podmínek, 

 1. vypočtené jako cena uvedená u nabídky Prodávajícího dle článku IV. Obchodních podmínek v okamžiku zmáčknutí tlačítka „KOUPIT OD PRODÁVAJÍCÍHO“ dle bodu 5.1. Obchodních podmínek vynásobeno počtem kusů Věci (zboží), je-li v nabídce Prodávajícího volba „POČET KUSŮ“, zvolených Kupujícím, a to vše včetně DPH,
 2. vypočtené jako cena uvedená u nabídky ceny konkrétního kupujícího, zvolené Prodávajícím v okamžiku zmáčknutí tlačítka „AKCEPTOVAT“ vynásobeno počtem kusů Věci (zboží), je-li v nabídce Prodávajícího volba „POČET KUSŮ“, zvolených Kupujícím, a to vše včetně DPH.

Provozovatel neodpovídá za případné zneužití registračních údajů Prodávajícího ani Kupujícího, kdy zmáčknutí tlačítka „KOUPIT OD PRODÁVAJÍCÍHO“ dle bodu 5.1. Obchodních podmínek nebo tlačítka „AKCEPTOVAT“ dle bodu 5.2. Obchodních podmínek identifikované konkrétní registrací se považují vždy a bez dalšího za učiněné oprávněným uživatelem registrace.

6.2 Provozovatel je oprávněn stanovit vedle provize dle bodu 6.1. Obchodních podmínek jakékoliv další finanční plnění a poplatky, včetně smluvních pokut a obdobných sankcí a včetně úroků z prodlení, jež jsou povinni hradit Provozovateli Uživatelé, Prodávající a Kupující, a to stanovit i vedle Obchodních podmínek nebo v jejich součástech volných i nedílných, vydaných vedle Obchodních podmínek, včetně stanovení lhůt a způsobu jejich úhrady.

 

Čl. VII

 

Kreditní systém a kreditní účet na portálu www.wayoki.cz a vypořádávání plnění

 

7.1 Pro účely úhrady finančních plnění Uživatelů, Prodávajících a Kupujících vůči Provozovateli podle Obchodních podmínek nebo jejich součástí volných i nedílných, vydaných vedle Obchodních podmínek v odpovídajícím ekvivalentu v Kč nebo kreditech slouží kreditní systém. 

Pro účely kreditního systému 1 kredit odpovídá 1,-Kč a současně 1,-Kč odpovídá 1 kreditu s tím, že 1 kredit současně odpovídá 100 haléřům a 100 haléřů odpovídá 1 kreditu. 

7.2 Pro každého registrovaného Prodávajícího a Kupujícího vede Provozovatel kreditní účet, na němž jsou evidovány kredity konkrétního registrovaného Uživatele s tím, že navýšení počtu kreditů provede registrovaný Uživatel tak,

 1. že zvolí po přihlášení registrovaného uživatele v příslušné části portálu www.wayoki.cz požadovaný počet kreditů
 2. poté se v příslušné části portálu www.wayoki.cz zobrazí č.ú. a variabilní symbol a částka, kterou je povinen registrovaný Uživatel uhradit za požadovaný počet kreditů a splatnost úhrady
 3. v případě úhrady částky dle písmene b) tohoto bodu řádně a včas a s uvedením správného variabilního symbolu bude počet kreditů na kreditním účtu tohoto registrovaného uživatele navýšen o počet kreditů, odpovídajících uhrazené částce
 4. po úhradě částky dle písmene b) tohoto bodu s uvedením správného variabilního symbolu bude vystaven Provozovatelem tomuto registrovanému Uživateli daňový doklad za uvedením plnění za úhradu odpovídajícího počtu kreditů, kdy daňový doklad bude doručen tomuto registrovanému uživatele emailem, uvede-li registrovaný Uživatel při registraci Uživatele nebo při změně Uživatele email a současně bude daňový doklad zobrazen v příslušné části portálu www.wayoki.cz ve formátu *.pdf ke stažení, kdy Uživatel, Prodávající nebo Kupující výslovně souhlasí s vystavováním a doručováním daňových dokladů v elektronické formě ve formátu *.pdf a s doručením emailem nebo zobrazením v příslušné části portálu www.wayoki.cz.

 

7.4 V případě, že podle Obchodních podmínek nebo jejich součástí volných i nedílných, vydaných vedle Obchodních podmínek, vznikne Provozovateli vůči Uživateli, Prodávajícímu nebo Kupujícímu nárok na úhradu jakéhokoliv finančního plnění v odpovídajícím ekvivalentu v Kč nebo kreditech, souhlasí všichni Uživatelé, Prodávající a Kupující, že Provozovatel provede úhradu takového plnění tak, že odečte počet kreditů, odpovídající takovému finančnímu plnění z kreditního účtu příslušného Uživatele, Prodávajícího nebo Kupujícího, a to vždy provede odečet za taková finanční plnění, na něž vznikne Provozovateli nárok za předchozí kalendářní měsíc, a tento odečet provede vždy do 15-této dne následujícího kalendářního měsíce, v němž vznikne Provozovateli takový nárok a Provozovatel poskytne ve stejné lhůtě v příslušné části portálu www.wayoki.cz Uživateli soupis provedených odečtů kreditů, a

v případě, že výše kreditu na kreditním účtu konkrétního Uživatele, Prodávajícího nebo Kupujícího nebude dostačovat k provedení takového odečtu, je konkrétní Uživatel, Prodávající nebo Kupující povinen záporný rozdíl uhradit Uživateli s užitím variabilního symbolu shodného s registračním číslem Uživatele, Prodávajícího nebo Kupujícího nejpozději do 30-tého dne následujícího kalendářního měsíce, v němž vznikne Provozovateli takový nárok nebo nároky, jež nebude možno uhradit s ohledem na nedostačující výši kreditu na kreditním účtu konkrétního Uživatele, Prodávajícího nebo Kupujícího, kdy v příslušné části portálu www.wayoki.cz může být zobrazena informace o takové stavu, tj. nedostačující výši kreditu na kreditním účtu konkrétního Uživatele, Prodávajícího nebo Kupujícího, a po úhradě finančních plnění dle tohoto odstavce tohoto bodu s uvedením správného variabilního symbolu bude vystaven Provozovatelem tomuto registrovanému Uživateli daňový doklad za uvedením konkrétního finančního plnění, kdy daňový doklad bude doručen tomuto registrovanému uživatele emailem, uvede-li registrovaný Uživatel při registraci Uživatele nebo při změně Uživatele email a současně bude daňový doklad zobrazen v příslušné části portálu www.wayoki.cz ve formátu *.pdf ke stažení, kdy Uživatel, Prodávající nebo Kupující výslovně souhlasí s vystavováním a doručováním daňových dokladů v elektronické formě ve formátu *.pdf a s doručením emailem nebo zobrazením v příslušné části portálu www.wayoki.cz.

 

7.5 Vedle úhrady finančních plnění dle předchozích bodů prostřednictvím převodu z bankovního účtu mohou Uživatelé, Prodávající a Kupující uhradit taková finanční plnění v Kč prostřednictvím platebního portálu GoPay, kdy v příslušné části portálu www.wayoki.cz je umístěn odkaz k platebnímu portálu GoPay, který v případě volby platby prostřednictvím platebního portálu GoPay přesměruje Uživatele, Prodávajícího a Kupujícího na platební portál GoPay mimo portál www.wayoki.cz. V případě úhrady prostřednictvím platebního portálu GoPay se finanční plnění považují za uhrazená Provozovateli okamžikem jejich úplného připsání na bankovní účet nebo bankovní účty Provozovatele.  

Služby platebního portálu GoPay však nijak neposkytuje ani nezajišťuje ani negarantuje ani nezodpovídá za jeho funkčnost Provozovatel, kdy provozovatelem a poskytovatelem platebního portálu GoPay je společnost GOPAY s.r.o., IČO 26046768, se sídlem Planá 67, PSČ 37001, kdy jakékoliv reklamace a finanční nároky z platby prostřednictvím platebního portálu GoPay jsou uživatelé povinni činit vůči společnosti GOPAY s.r.o. dle podmínek společnosti GOPAY s.r.o., kdy Provozovatel nijak neodpovídá a není povinen vypořádat a to ani finančně a jakkoliv plnit jakékoliv reklamace finanční nároky z platby prostřednictvím platebního portálu GoPay jsou uživatelé povinni činit vůči společnosti GOPAY s.r.o. Služby platebního portálu GoPay jsou platební službou dle zákona č. 284/2009 Sb. Sbírky zákonů České republiky, avšak neposkytovanou ani nezajišťovanou ani negarantovanou Provozovatelem. Služby platebního portálu GoPay jsou poskytovány dle vlastních obchodních podmínek společnosti GOPAY s.r.o., do jejichž obsahu Provozovatel nijak nezasahuje a není odpovědný za jejich obsah.

Stav případného účtu Uživatelů, Prodávajících a Kupujících v platebním portálu GoPay, resp. stav finančních prostředků, jež lze užít v platebním portálu GoPay lze zjistit dotazem u společnosti GOPAY s.r.o. nebo v rámci platebního portálu GoPay nebo u příslušné osoby, vedoucí účet včetně bankovního účtu, na jejichž vrub jsou platby prostřednictvím portálu GoPay prováděny, jsou-li takové platby prováděny na vrub jakéhokoliv účtu včetně bankovního účtu, tyto informace Provozovatel nemá a nezná a není je povinen poskytovat ani zajišťovat.

Společnost GOPAY s. r. o. je držitelem povolení České národní banky k činnosti instituce elektronických peněz ve smyslu příslušných ustanovení českého zákona č. 284/2009 , o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého je oprávněna vydávat elektronické peníze a poskytovat platební služby, které se týkají elektronických peněz. Společnost GOPAY s. r. o. je zapsána v seznamu regulovaných a registrovaných subjektů vedeném a zveřejňovaném Českou národní bankouGOPAY s. r. o.

Orgánem, vykonávajícím ve smyslu zákona o platebním styku dohled nad GOPAY s. r. o. a , je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, k níž může Uživatel podat svou stížnost týkající se činnosti GOPAY s. r. o. a . Uživatel je dále oprávněn obrátit se s návrhem na řešení sporu mezi ním a GOPAY s. r. o. a na finančního arbitra působícího podle zákona č. 229/2002 o finančním arbitrovi.

Uživatelé, Prodávající a Kupující, kteří budou chtít využít prostřednictvím platebního portálu GoPay jsou povinni se kdykoliv podrobit na žádost společnosti GOPAY s. r. o. nebo Provozovatele pro společnost GOPAY s. r. o. identifikaci a kontrole podle zákona č. 253/2008 Sbírky zákonů České republiky, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. GOPAY s. r. o. a platební portál GoPay jsou oprávněni kdykoliv požadovat identifikaci Uživatele, Prodávajících a Kupujících a informace a doklady potřebné k provedení kontroly Uživatele, Prodávajících a Kupujících (např. předložení dokladů osvědčujících osobu skutečného majitele a vlastnickou strukturu Uživatele, Prodávajících a Kupujících, kteří jsou právnickou osobou, dodatečné informace o účelu a zamýšlené povaze obchodního vztahu a prokázání původu finančních prostředků).

 

7.5 V případě zrušení registrace Uživatele je povinen Uživatel, Prodávající a Kupující uhradit Poskytovateli veškeré finanční plnění v odpovídajícím ekvivalentu v Kč nebo kreditech, na něž vznikne nebo již vznikl Provozovateli vůči Uživateli, Prodávajícímu nebo Kupujícímu nárok podle Obchodních podmínek nebo jejich součástí volných i nedílných, vydaných vedle Obchodních podmínek, a to postupem dle bodu 7.3. Obchodních podmínek s tím, že v případě, že po úhradě uvedených nároků Provozovatele zůstane na kreditním účtu zůstatek nejméně 500 kreditů, vrátí Poskytovatel zůstatek Uživateli, jehož registrace byla zrušena, a to do 30-ti dnů ode dne uhrazení uvedených nároků Provozovatele a Provozovatel vystaví na tuto vratku daňový doklad – dobropis ve prospěch konkrétního Uživatele.

 

Čl. VIII

Registrace na portálu www.wayoki.cz

 

8.1 Pro účely možnosti využívat služby portálu www.wayoki.cz zejména vystupovat a činit úkony dle Obchodních podmínek jako Prodávající a Kupující a pro účely identifikace Prodávajícího a Kupujícího pro Provozovatele, jakož i pro sjednávání závazkových vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím je nutná registrace na portále www.wayoki.cz prostřednictvím registračního formuláře na portále www.wayoki.cz, tedy zájemci, jež chtějí využívat služby portálu www.wayoki.cz zejména vystupovat a činit úkony dle Obchodních podmínek jako Prodávající a Kupující jsou povinni se registrovat na portál www.wayoki.cz.

Fyzické osoby jsou při registraci povinny uvést

s tím, že registraci je povinna provést osoba, jíž se registrace týká, osobně.     

Fyzické osoby jsou při registraci povinny uvést

 

s tím, že registraci je povinna provést osoba, jíž se registrace týká, osobně.

Registrovaní Uživatelé jsou povinni bezodkladně provést na portálu www.wayoki.cz aktualizaci shora uvedených údajů o své osobě bezodkladně po jejich změně a vždy jsou povinni udržovat shora uvedené údaje kompletní a aktuální.

Jedna osoba je oprávněna být zaregistrována na portálu www.wayoki.cz pouze jedenkrát.

Po provedení úplné a správné registrace obdrží registrovaný Uživatel své uživatelské jméno, heslo (které může registrovaný Uživatel kdykoliv změnit) a registrační číslo Uživatele (které slouží jako variabilní symbol při úhradě jakéhokoliv finančního plnění Uživatelem Provozovateli, nestanoví-li Provozovatel podle Obchodních podmínek jiný variabilní symbol).

Provozovatel je oprávněn zaslání uživatelského jména, hesla a registračního čísla Uživateli podmínit ověřením registrace a to i současně

 1. prostřednictvím zasláním aktivačního kódu na mobilní telefon, uvedený při registraci s tím, že zaslání uživatelského jména, hesla a registračního čísla Uživateli bude provedeno bezodkladně po zadání aktivačního kódu k příslušné registraci na portálu www.wayoki.cz
 2. prostřednictvím zaslání skenu nebo kopie dokladu totožnosti Uživatele nebo osoby, oprávněné jednat jménem nebo za Uživatele v případě právnické osoby s tím, že zaslání uživatelského jména, hesla a registračního čísla Uživateli bude provedeno bezodkladně po zaslání uvedených dokladů řádně a včas Provozovateli k příslušné registraci na portálu www.wayoki.cz.

Provozovatel je oprávněn ověřit totožnost Uživatele nebo osoby, oprávněné jednat jménem neb za Uživatele v případě právnické osoby i kdykoliv po dobu trvání registrace Uživatele prostřednictvím zaslání skenu nebo kopie dokladu totožnosti Uživatele nebo osoby, oprávněné jednat jménem nebo za Uživatele v případě právnické osoby Provozovateli s tím, že je oprávněn zrušit registraci na jakoukoliv dobu u Uživatele, který uvedené doklady Provozovateli nezašle řádně a včas nebo budou pochybnosti o jejich pravosti.

8.2 Registrovaný Uživatel je oprávněn kdykoliv registraci na portálu www.wayoki.cz zrušit prostřednictvím portálu www.wayoki.cz s tím, že v takovém případě bez dalšího okamžikem zrušení registrace bude znemožněn přístup prostřednictvím portálu www.wayoki.cz k nabídkám Prodávajícího dle článku IV. Obchodních podmínek.

 

Čl. IX

 

Ostatní a závěrečná ustanovení a informační ustanovení

 

9.1. Provozovatel neodpovídá za případné zneužití registračních údajů Uživatelů, kdy úkony, učiněné na portálu www.wayoki.cz se považují vždy a bez dalšího za učiněné oprávněným uživatelem registrace, kdy Uživatelé jsou povinni chránit registrační údaje přec krádeží nebo zneužitím. Provozovatel neodpovídá za skutečnou nebo pozměněnou identitu Uživatelů, uvedenou při registraci na portál www.wayoki.cz, neodpovídající skutečnosti.     

9.2. Pro účely úhrady finančních plnění Uživatelů, Prodávajících a Kupujících vůči Provozovateli podle Obchodních podmínek nebo jejich součástí volných i nedílných, vydaných vedle Obchodních podmínek lze užít

 1. bankovního převodu na bankovní účet nebo bankovní účty Provozovatele
 2. platební portál GoPay.

Při úhradách je nutno užít správného variabilního symbolu, jinak nelze platbu identifikovat a je považována za neprovedenou a neuhrazenou do okamžiku řádné identifikace platby správným variabilním symbolem, kdy takovým variabilním symbolem je registrační číslo Uživatele, nestanoví-li Provozovatel podle Obchodních podmínek jiný variabilní symbol.

9.3. Uživatelé nesmí jakýmkoliv způsobem se pokusit narušit ani narušit jakkoliv integritu a funkčnost portálu www.wayoki.cz s tím, že narušením integrity a funkčnosti se rozumí zejména změna zdrojového kódu, hacking, přivlastnění si, krádež nebo změna hesla jiného Uživatele, narušování systému portálu www.wayoki.cz softwarem, skripty nebo obdobnými mechanismy nebo zatěžování a blokování serverů a další infrastruktury portálu www.wayoki.cz.

9.4. Uživatelé, Prodávající a Kupující nejsou oprávněni jakkoliv na portále www.wayoki.cz nebo jeho prostřednictvím sdělovat jakkoliv

 1. informace vyzývající ke komunikaci Uživatelů za účelem uskutečnění jakýchkoliv obchodů či sjednání závazkových vztahů mezi Uživateli mimo portál www.wayoki.cz nebo mimo nabídky Prodávajících dle článku IV. Obchodních podmínek
 2. nabídky Věci (zboží), které není Uživateli nebo Prodávajícím nebo Prodávajícím nebo Uživatelem aktuálně v nabídce Prodávajících nebo Uživatele nebo Uživatelů dle článku IV. Obchodních podmínek v rámci portálu www.wayoki.cz a sdělovat jakkoliv seznamy Věci (zboží) a sdělovat jakkoliv informace sloužící pouze jako reklama nebo inzerce prodeje této Věci (zboží);
 3. kontakty nebo www odkazy na e-shopy a ani na žádné jiné třetí osoby, jejichž prostřednictvím lze nakoupit nabízené Věci (zboží), ani reference na takové e-shopy ani kontaktní údaje na svou osobu ani na žádné jiné třetí osoby.

V případě, že na portálu www.wayoki.cz bude umožněno vkládat komentáře Uživatelům, jsou Uživatelé povinni nevkládat komentáře

Uživatelé nejsou oprávněni v rámci komentářů zadávat komentáře vedoucí bezdůvodně ke zvýšení nebo snížení věrohodnosti jiného Uživatele nebo Uživatelů nebo sebe sama.

Provozovatel je oprávněn jakýkoliv komentář nebo komentáře znepřístupnit nebo smazat.

9.5 Uživatelé souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů do databáze Provozovatele, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím společnosti Provozovatele nebo osob, pověřených společností Provozovatele pro marketingové účely Provozovatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.

Uživatelé a Prodávající a Kupující dávají Provozovateli souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých jakýmkoliv způsobem Provozovateli a dále souhlas s poskytnutím skenu nebo kopie občanského průkazu.

Provozovatel je správcem osobních údajů zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, pro účely vedení uživatelského účtu a pro plnění práv a povinností Provozovatele, které sdělili Uživateli. Uvedené osobní údaje jsou nezbytné ro správnou identifikaci a pro plnění práv a povinností Provozovatele, není-li stanoven jiný správce.

Uživatelé a Prodávající a Kupující berou na vědomí, že mají přístup ke svým osobním údajům, a má právo požadovat na Provozovateli nápravu nesprávného nakládání s jeho osobními údaji.

Za účelem předání kontaktních údajů prostřednictvím www.wayoki.cz za účelem kontaktování mezi Prodávajícím a Kupujícím k sjednání dodání Věci (zboží) podle kupní smlouvy podle bodu 5.5. Obchodních podmínek je Provozovatel oprávněn předávat Prodávajícím a Kupujícím kontaktní údaje a další údaje včetně osobních údajů Prodávajících a Kupujících a Uživatelů v rozsahu :

Provozovatel je oprávněn pořizovat záznamy hlasových hovorů mezi Provozovatelem a Uživateli, a tyto záznamy uchovává po dobu nejvýše 3 měsíců. Po ukončení této doby jsou záznamy zlikvidovány, nestanou-li se v průběhu této doby předmětem dokazování v civilním nebo trestním řízení, nebo nezakládají-li podezření z toho, že by jakkoli souvisely s trestným činem. Zahájením hovoru na účastnické číslo Provozovatele uděluje Uživatel Provozovateli svůj souhlas s pořízením záznamu a s jeho použitím uvedeným výše způsobem.

Za účelem provádění plateb je Provozovatel oprávněn předávat společnosti GOPAY s. r. o. a osobní údaje Uživatelů, Prodávajících a Kupujících, a to výhradně k tomuto účelu. Zpracovatelem předaných osobních údajů je pak společnost GOPAY s. r. o. Uživatelé, Prodávající a Kupující berou na vědomí, že partneři platebního systému (banky a ostatní poskytovatelé platebních metod) jsou oprávněni ověřovat finanční důvěryhodnost Uživatelů, Prodávajících a Kupujících, provádějících platbu , a na základě takto získaných informací stanovit zvláštní podmínky pro poskytování služeb některým Uživatelům, Prodávajícím a Kupujícím. V případě negativního zhodnocení důvěryhodnosti Uživatelů, Prodávajících a Kupujících jsou společnost GOPAY s. r. o. a oprávněni odmítnout provedení platby.

 

9.6 Provozovatel si vyhrazuje právo na údržbu, změny a odstávky portálu www.wayoki.cz s tím, že o dobu údržbu, změny a odstávky portálu www.wayoki.cz se prodlužují lhůty dle bodu 4.2. písm. e) a bodu 4.3. písm. b) a bodu 5.2. Obchodních podmínek s tím, že Uživatelům z těchto důvodů nenáleží žádné plnění ani kompenzace ani náhrada škody ani náhrada jiné případné újmy. Shodně se uvedené lhůty prodlužují i v případě neplánovaných výpadků a odstávek portálu www.wayoki.cz s tím, že Uživatelům z těchto důvodů nenáleží žádné plnění ani kompenzace ani náhrada škody ani náhrada jiné případné újmy.

9.7 Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky, jakož i jejich součásti volné i nedílné, vydané vedle Obchodních podmínek, jednostranně změnit. Provede-li Provozovatel změny Obchodních podmínek nebo jejich součástí volných i nedílných, vydaných vedle Obchodních podmínek, je povinen oznámit to Uživatelům alespoň 14 dní přede dnem nabytí účinnosti nové verze Obchodních podmínek nebo jejich součástí volných i nedílných, vydaných vedle Obchodních podmínek (prostřednictvím oznámení na portálu www.wayoki.cz). Součástí oznámení bude rovněž odkaz na znění Obchodních podmínek nebo jejich součástí volných i nedílných, vydaných vedle Obchodních podmínek. Uživatelé jsou oprávněni změny Obchodních podmínek nebo jejich součástí volných i nedílných, vydaných vedle Obchodních podmínek, odmítnout, a to ve formě výpovědi doručené elektronicky prostřednictvím vyplněného formuláře na portálu www.wayoki.czvýpovědní lhůta v délce 1 měsíce počne běžet dnem následujícím po potvrzení přijetí výpovědi Provozovatelem a uplynutím výpovědi doby zaniká registrace takového Uživatele bez dalšího. Neodmítnou-li Uživatelé změny Obchodních podmínek nebo jejich součástí volných i nedílných, vydaných vedle Obchodních podmínek, má se za to, že novou verzi (nové znění) Obchodních podmínek nebo jejich součástí volných i nedílných, vydaných vedle Obchodních podmínek, akceptovali. Podá-li Uživatel Provozovateli výpověď, uplatní se na veškeré právní vztahy s Uživatelem původní znění Obchodních podmínek, jakož i jejich součástí volných i nedílných, vydaných vedle Obchodních podmínek. Provozovatel je oprávněn omezit registraci takového Uživatele nebo registraci zrušit a to až do doby skončení výpovědní lhůty.

9.8 Prodávající ani Kupující ani Uživatel nejsou oprávněni postoupit na jakoukoliv třetí osobu ani třetí osoby jakékoliv pohledávky, které případně Prodávajícímu nebo Kupujícímu nebo Uživateli případně za Poskytovatelem vzniknou, a to ani zčásti.

9.9 Prodávající ani Kupující ani Uživatel nejsou oprávněni provést úhradu závazků, pro Prodávajícího nebo Kupujícího nebo Uživatele plynoucích z Obchodních podmínek nebo které z titulu Obchodních podmínek nebo v jejich souvislosti Prodávajícímu nebo Kupujícímu nebo Uživateli vzniknou, zápočtem nebo kompenzací. Takovéto formy úhrady závazků Prodávajícího nebo Kupujícího nebo Uživatele, plynoucích z Obchodních podmínek nebo které z titulu Obchodních podmínek nebo v jejich souvislosti Prodávajícímu nebo Kupujícímu nebo Uživateli vzniknou, budou právně neúčinné a nebudou zakládat právní účinky zániku závazku.

9.10 Provozovatel a Prodávající a Kupující a Uživatel si doručují veškeré písemnosti na adresy včetně emailových adres, které jsou u

Není-li v Obchodních podmínkách pro konkrétní případ stanoveno jinak, doručují si Provozovatel a Prodávající a Kupující a Uživatel písemnosti osobně nebo doporučeným dopisem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s tím, že pokud adresát doručované písemnosti odmítne tuto doručovanou písemnost převzít, nebo ji nepřevezme ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, má se za to, že písemnost je doručena třetím pracovním dnem po odeslání (dle ustanovení § 573 zákona č. 89/2012 Sbírky zákonu České republiky, občanský zákoník).

9.11Právní vztahy vyplývající z Obchodních podmínek a právní následky s nimi související, včetně otázek jejich platnosti, případně následků jejich neplatnosti, se řídí výhradně právním řádem České republiky.

9.12 Bude-li nebo stane-li se některé ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným nebo bude-li některé ustanovení Obchodních podmínek pokládáno subjektem, příslušným k rozhodování o případném sporu, za neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Obchodních podmínek platná a účinná, leda by bylo neplatné ustanovení obsahující ujednání o podstatné náležitosti Obchodních podmínek.

9.13 Kontaktní údaje Provozovatele a portálu www.wayoki.cz jsou

 

 1. Sídlo : ________________
 2. Telefon : +420 ___________________
 3. email : ________________________
 4. web : www.wayoki.cz
 5. bankovní spojení : ________________________.

 

V Ostravě dne _________

O společnosti

O nás
Kariéra
Kontakty

Nakupování

Způsoby doručení
Způsoby platby
Reklamace
Obchodní podmínky

Pro prodejce

Obchodní podmínky
Provizní podmínky
Specifikace XML